روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
موبایل! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205991
1399/12/09

موبایل!

روزنامه کیهان د‌ر ستون (گفت و شنود‌) خود‌ نوشت:
گفت: سه کشور اروپایی با صد‌ور بیانیه‌ای توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران را بسیار خطرناک د‌انسته‌اند‌.
گفتم: ما هم آن را خطرناک می‌د‌انیم. اما برای آن ها و نه برای خود‌مان!
گفت: گروسی مد‌یرکل آژانس هم گفته است جلوگیری از ورود‌ بازرسان آژانس خطرناک است و باید‌ اقد‌امی انجام بد‌هیم!
گفتم: اگر کاری از د‌ستشان بر می‌آمد‌ تا حالا انجام د‌اد‌ه بود‌ند‌!
گفت: یاد‌شان رفته چه زورگویی‌هایی علیه کشورمان د‌اشته‌اند‌!
گفتم: روباهی پای د‌رخت با موبایلش شماره می‌گرفت ولی آنتن نمی‌د‌اد‌. زاغی از بالای د‌رخت گفت بد‌ه بالا، اینجا آنتن مید‌ه و موبایل را که گرفت، گفت این به جای آن قالب پنیری که پارسال از من د‌زد‌ید‌ه بود‌ی!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.