روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
اخرین خبرها

 • عامل قتل نگهبان چه کسی است؟
 • اینجا آشیانه موشک های ایرانی است
 • تلاش قشقایی ها د‌‌‌ر بابل و فجری ها د‌‌‌ر شیرازبرای پیروزی
 • روحانی: د‌ر برخی از استان ‌ها روزهای شد‌ید‌تری خواهیم د‌اشت
 • د‌‌‌لخانی کشتی گیر شیرازی د‌‌‌ر آسیا نقره ای شد‌‌‌
 • آخرین خبرها از برگزاری امتحانات د‌‌انش آموزان ابتد‌‌ایی و متوسطه د‌‌ر فارس
 • قرنطینه عمومی و مد‌یریت کرونا؟!
 • بررسی آخرین وضعیت بیت کوین ، آتی نقره، د‌‌‌‌‌لار و سکه توسط جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه و استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برجسته بورس
 • آماد‌‌ه سازی فضاهای مناسب برای واکسیناسیون کووید‌‌ 19 د‌‌ر شیراز
 • تصویب لایحه بخشود‌‌‌‌‌گی 50 د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ از جریمه معوق چک های مؤد‌‌‌‌‌یان با هد‌‌‌‌‌ف مساعد‌‌‌‌‌ت و تسریع د‌‌‌‌‌ر استیفای مطالبات شهرد‌‌‌‌‌اری شیراز
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  کلیپ های سودجویانه درباره تاثیر مثبت مخدرها برکرونا کذب است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 206000
  1399/12/10

  کلیپ های سودجویانه درباره تاثیر مثبت مخدرها برکرونا کذب است

  «خبرجنوب»/ تأثیر کلیپ های بی اساس که در فضای مجازی منتشر می شود کم نیست. سودجویان از همه چیز استفاده می‌کنند و فرصت طلبی آن ها عجیب و غریب است. در این باره شیوع کرونا فرصتی شد که برخی به فکر زدن پول بیشتر به جیب بیفتند. سوء استفاده از شرایط فعلی در حیطه‌های مختلف مشاهده شد و همچنان می شود. فروش اینترنتی و واتس اپی داروها و شربت هایی به اسم داروی کرونا از دیگر کار و کاسبی هایی بود که طی یک سال اخیر در کشور و از جمله فارس دیده و شنیده می شود. اوایل و حتی همین حالا عده ای با عرضه مواد ضد عفونی تقلبی و ماسک های غیر استاندارد به فکر راه انداختن کار و کاسبی و زدن پول به جیب بودند اما فروشندگان مواد مخدر هم که فقط می‌خواهند بازار فروش را گرم کنند، اقدام به ساختن کلیپ هایی برای فروش بیشتر مواد کردند. آن ها در این روزهای سخت برای رسیدن به اهداف شوم خود کلیپ ها و تبلیغاتی مبنی بر تأثیر مواد مخدر بر پیشگیری از کرونا در فضای مجازی منتشر نمودند. چه بسا مانند برخی که به دلیل مسمومیت با الکل، روانه بیمارستان و حتی قبرستان شدند، عده‌ای هم به جمع معتادان پیوستند.
  مسئول دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی فارس در این باره به خبرنگار «خبرجنوب» گفت: اگر چه آماری از تاثیر وضعیت کرونایی (چه قرنطینه ها و چه تبلیغات سودجویان) بر اعتیاد در استان در دست نیست اما به نظر می رسد برخی تبلیغات بر این قضیه تاثیر گذاربوده است.قدرت محکم افزود: معتقدم کرونا بر اعتیاد 2 تأثیر گذاشته است؛ اول این که مخدرها گران شده و یک عده ای دسترسی شان به مواد کاهش یافته است.کارشناس مسئول دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی استان عنوان کرد: اما از آن طرف به خاطر تبلیغات غلط و کلیپ هایی که وارد فضای مجازی شد و برخی به غلط و با هدف فروش بیشتر، گفتند که مواد مخدر از کرونا پیشگیری می کند، به نظر می رسد آمارها بالاتر رفته و این تبلیغات سوء و اشتباه بر مصرف مواد مخدر در استان تأثیر گذاشته است.
  محکم عنوان کرد: اگر چه ما بارها درباره عدم تأثیر مواد بر پیشگیری از کرونا صحبت کرده ایم و حتی در این باره هشدار داده ایم اما برخی فریب خورده اند. در این باره مردم باید مراقب باشند که با فریب های قاچاقچیان خود را گرفتار اعتیاد نکنند.
  مسئول دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی استان گفت: در دستگیری‌هایی که در این مدت کرونایی در شیراز مربوط به معتادان متجاهر انجام دادیم هم کذب بودن این ادعای سودجویان مشخص شد و بارها موضوع را گوشزد کردیم اما برخی گوش شان بدهکار این چیزها نیست و راه را اشتباه می روند.
  محکم افزود: از اول امسال تا کنون در دو مرحله، خرداد و آذر ماه ساماندهی معتادان متجاهر شیراز انجام گرفت و هر بار هم تعدادی معتاد، مثبت کرونا بودند.
  کارشناس مسئول دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی فارس عنوان کرد: از آغاز امسال تا کنون جواب تست کرونای 114 معتاد مثبت بوده و این نشان می دهد که میزان مثبت شدن تست کرونا در جمعیت معتادان که مواد مصرف می کنند کمتر از مردم عادی نیست و حتی ممکن است به خاطر ضعف سیستم ایمنی بدن مصرف کنندگان مواد، درگیری آن ها با کرونا شدیدتر شود. در این باره برخی معتادان شناسایی شده به دلیل شدت کرونا بستری شدند.وی گفت: تعدادی از معتادان متجاهری که امسال در شیراز دستگیر شده و برای ترک پذیرفته شده اند زن بوده اند و بسیاری از این زنان در خانواده های مصرف کننده زندگی می کرده و برخی همسرانشان معتاد بوده اند اما اصولا زنان بی خانمان و کارتن خواب استان هرویین و شیشه مصرف می کنند.
  مسئول دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی فارس با اشاره به فعال بودن شلترها (پناهگاه های شبانه معتادان) در شیراز به خصوص در روزهای سرد کرونایی، عنوان کرد: سه موبایل ون هم زیر نظر بهزیستی فعالیت دارند و به پاتوق های معتادان سر می زنند و خدماتی از قبیل وسایل بهداشتی و اقلام محافظتی در برابر کرونا مانند ماسک و دستکش ارائه می دهند.
  محکم در ادامه با اشاره به بودجه‌های اندک ساماندهی معتادان متجاهر در فارس، گفت: از دیگر نهادها هم انتظار داریم مانند شهرداری در این زمینه همکاری بیشتری با ما داشته باشند تا کارهای مطلوب تری به انجام برسد.
  وی افزود: برای ساماندهی معتادان متجاهر استان سالانه 10 میلیارد تومان بودجه کم داریم که به نظر می رسد باید فکری به حال این کمبودها شود. توصیه‌مان به مردم این است، به تبلیغاتی که در کلیپ ها درباره تأثیر پیشگیرانه مواد بر کرونا می شود، گوش ندهند، چرا که این تبلیغ کنندگان قاچاقچیانی هستند که برای فروش موادشان به هر کاری دست می زنند.محکم تاکید کرد: مردم مراقب باشند حتی با یکی دو بار مصرف به دلیل این تبلیغات و موارد مشابه ممکن است گرفتار اعتیاد شوند و ترک هم به این سادگی که برخی فکر می کنند نیست.

  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.