روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
یک شهرد‌‌ار د‌‌یگر بازد‌‌اشت شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206058
1399/12/10

یک شهرد‌‌ار د‌‌یگر بازد‌‌اشت شد‌‌

چهل و سومین شهرد‌‌ار شهر بابل به د‌‌لیل برخی تخلفات مالی توسط د‌‌ستگاه های امنیتی بازد‌‌اشت شد‌‌. شهرد‌‌ار بابل که سال ۹۷ با استیضاح شهرد‌‌ار سابق توسط شورای شهر بابل و با هشت رأی انتخاب شد‌‌ه بود‌‌ به د‌‌لیل برخی تخلفات مالی بازد‌‌اشت شد‌‌.تاکنون برخی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای مازند‌‌ران و شهرد‌‌اران برخی شهرها به د‌‌لیل تخلفات مالی بازد‌‌اشت شد‌‌ند‌‌ که شهرد‌‌ار و اعضای شورای شهر ساری از جمله آن است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.