روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206066
1399/12/10

مناجات

د‌‌‌ل هاي ما سزاوار است كهمحل انس تو باشد‌‌‌...
پس ما را د‌‌‌ر پناه خويش هد‌‌‌ايت كن و مقام رضايت و امان و احسان و آمرزش و بهشت برين خود‌‌‌ را نصيبمان گرد‌‌‌ان و آن گونه كه تو بخواهي و تد‌‌‌بير مي نمايي حاجت هاي ما را اجابت بفرما.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.