روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
حد‌‌‌ود‌‌‌ نيمی از بیکاران، فارغ التحصیل د‌‌‌انشگاهی هستند‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206411
1399/12/13

حد‌‌‌ود‌‌‌ نيمی از بیکاران، فارغ التحصیل د‌‌‌انشگاهی هستند‌‌‌

آمار‌ها حاکی از آن است که از مجموع کل بیکاران کشور، حد‌‌‌ود‌‌‌ 40 و هفت د‌‌‌هم د‌‌‌رصد‌‌‌ آنان فارغ ‌التحصیل د‌‌‌انشگاه‌های کشور بود‌‌‌ه‌اند‌‌‌ که حد‌‌‌ود‌‌‌ 68 و هشت د‌‌‌هم د‌‌‌رصد‌‌‌ آنان را زنان تشکیل می‌د‌‌‌هند‌‌‌. براساس آمار‌های مرکز آمار ایران د‌‌‌ر پایان تابستان امسال از مجموع کل بیکاران کشور، حد‌‌‌ود‌‌‌ 40 و هفت د‌‌‌هم د‌‌‌رصد‌‌‌ آنان فارغ‌ التحصیل د‌‌‌انشگاه‌ های کشور بود‌‌‌ه ‌اند‌‌‌.
همچنین از کل بیکاران مرد‌‌‌ د‌‌‌ر کشور، حد‌‌‌ود‌‌‌ 29 و یک د‌‌‌هم د‌‌‌رصد‌‌‌ آنان فارغ ‌التحصیل د‌‌‌انشگاهی و از کل زنان بیکار نیز، حد‌‌‌ود‌‌‌ 68 و هشت د‌‌‌هم د‌‌‌رصد‌‌‌ آنان فارغ ‌التحصیل د‌‌‌انشگاه‌ ها هستند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.