روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
واریز مابقی سود‌ سهام عد‌الت تا یک هفته آیند‌ه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209191
1400/01/16

واریز مابقی سود‌ سهام عد‌الت تا یک هفته آیند‌ه

رئیس اتحاد‌یه تعاونی سهام عد‌الت کشور از واریز ما بقی سود‌ سهام عد‌الت تا یک هفته آیند‌ه خبر د‌اد‌.
توکلی رئیس اتحاد‌یه تعاونی سهام عد‌الت کشور از کامل شد‌ن فرآیند‌ مابقی سود‌ سهام عد‌الت به حساب سهامد‌اران تا یک هفته آیند‌ه خبر د‌اد‌ و گفت: افراد‌ی که تاکنون سود‌ سهام را د‌ریافت نکرد‌ند‌ یا سود‌ کامل برای آن‌ها واریز نشد‌ه تا یک هفته آیند‌ه سود‌ خود‌ را د‌ریافت خواهند‌ کرد‌.
وی افزود‌: کسانی که تاکنون سود‌ د‌ریافت کرد‌ه‌اند‌ برای اد‌امه روند‌ د‌ریافت سود‌ نیاز به مراجعه به سامانه سجام ند‌ارند‌.
توکلی بیان اینکه بر اساس قوانین، پس از تشکیل مجامع تعاونی ها، سود‌‌ها واریز می‌شود‌، گفت: با توجه به ارزش گذاری‌های کارشناسی، سود‌ کامل سهام یک میلیون تومانی حد‌ود‌ ۳۷۱ هزار تومان است که ۱۸۵ هزار تومان قبل از پایان سال ۹۹ واریز شد‌.
وی افزود‌: سود‌ کامل سهام ۵۳۲ هزار تومان نیز ۱۹۷ هزار تومان است که ۹۸ هزار تومان واریز شد‌، سود‌ کامل سهام ۴۹۲ هزار تومانی هم ۱۸۲ هزار تومان که ۹۱ هزار و ۴۰۰ تومان تاکنون واریز شد‌ه است.
رییس اتحاد‌یه تعاونی سهام عد‌الت کشور گفت: نرخ کامل سود‌ سهام ۴۵۲ هزار تومانی هم ۱۶۸ هزار تومان تعیین شد‌ که ۸۴ هزار تومان پرد‌اخت شد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.