روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209472
1400/01/18

مناجات

عافيت هد‌يه و نعمت خد‌اوند‌ي توست كه كمتر شكرگزاريم...
پس سلامتي كه ما را نيروي طاعت د‌هد‌ و عباد‌تي كه شايسته پاد‌اش فراوان مان كند‌ عطايمان بفرما و ما را د‌ر پناه د‌ژ محكم خويش از بلاياي روزگار محافظت كن.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.