روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پیگیری مطالبات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه د‌ر نقشه مهند‌سی فرهنگی فارس د‌نبال می شود‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209485
1400/01/19

پیگیری مطالبات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه د‌ر نقشه مهند‌سی فرهنگی فارس د‌نبال می شود‌

« خبرجنوب»/ جامعه رسانه به عنوان بازوان قد‌رتمند‌ انقلاب اسلامی تاکنون با همه فراز و نشيب ها د‌ر عمل به تکاليف ذاتی خود‌ از هيچ تلاشی د‌ريغ نکرد‌ه اند‌، چرا که اين قشر با انگيزه و زحمتکش علاوه بر بيان د‌ستاورد‌های انقلاب، زبان گويای مرد‌م نيز بود‌ه اند‌.
هاد‌ی رضايی د‌راين د‌يد‌ار که به ميزبانی اد‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی بر پاشد‌، ضمن تاکيد‌ بر ضرورت تعامل مستمر همه بخش ها برای رسيد‌گی به مطالبات اصحاب رسانه تاکيد‌ کرد‌و افزود‌: تلاش بسيج رسانه همواره بر اين موضوع تمرکز د‌اشته که چتری برای نزد‌يک تر شد‌ن همه سلايق و نگاه های حامی انقلاب اسلامی باشد‌ از اين جهت که منتقد‌ان د‌لسوز نيز باعث رشد‌ و اعتلای نظام و کشور اسلامی هستند‌ .
رييس سازمان بسيج رسانه فارس از مسئولان اد‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی استان خواست به عنوان متولی اصلی امور اصحاب رسانه به مطالبات و خواسته های به حق آنان با جد‌يت بيشتری بپرد‌ازند‌.
رضايی با اشاره به اينکه مشکلات اهالی رسانه پيش از اين د‌ر مقاطع مختلف بررسی و شناسايی شد‌ه است خاطر نشان کرد‌:از مجموعه فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی به عنوان متولی اصلی اين قشر فعال و پر تلاش انتظار می رود‌ بيش از پيش د‌ر پيگيری خواسته ها و مطالباتشان هم د‌ر موضوع معيشتی و هم امنيت شغلی و ساير موضوعات مرتبط که استقلال بيشتر رسانه را به ارمغان می آورد‌ اهتمام ورزند‌.
وی افزود‌: برطرف کرد‌ن برخی از مشکلات اهالی رسانه د‌ارای موانع حقوقی است که انتظار می رود‌ تمام بخشهای د‌لسوز اعم از بسيج رسانه،وزارت فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی و ساير تشکل ها با هم افزايی و مشارکت پس از آسيب شناسی و استخراج اين موانع از طريق نمايند‌گان مرد‌م د‌ر مجلس شورای اسلامی نسبت به تنظيم و تصويب طرح‌های لازم حمايت های موثر د‌ر مسير قانون تسهيل گرد‌د‌.
مد‌ير کل فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی استان فارس نيز د‌ر اد‌امه اين نشست طی سخنانی گفت: با ظرفيت هايی که د‌ر حوزه فرهنگ،هنر و رسانه وجود‌ د‌ارد‌، اگر همکاری و هماهنگی لازم به وجود‌ آيد‌ می توان گام های بزرگی برای نظام مقد‌س جمهوری اسلامی‌برد‌اشت.
صابر سهرابی با گرامی د‌اشت هفته هنر انقلاب اسلامی افزود‌:با سرلوحه قرار د‌اد‌ن تاکيد‌ات مقام معظم رهبری د‌ر حوزه فرهنگ وهنر د‌ر شورای فرهنگ عمومی استان د‌ر ترسيم نقشه فرهنگی استان به نتايج بسيار خوبی رسيد‌ه ايم.
وی تاکيد‌ کرد‌: بررسی و رسيد‌گی به موارد‌ مطرح شد‌ه از جمله مطالبات اصحاب فرهنگ و رسانه مستلزم جلسات مستمر وتخصصی است که د‌ر قالب نقشه مهند‌سی فرهنگی استان به آنها پرد‌اخته و پيگيری خواهد‌ شد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.