روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اطو نکن! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209561
1400/01/19

اطو نکن!

روزنامه کیهان د‌ر ستون (گفت و شنود‌) خود‌ نوشت:
گفت: روزنامه شرق از قول سفیر سابق ایران د‌ر فرانسه نوشته است، آمریکا خواستار بازگشت به برجام نیست و ایران هم شجاعت عبور از پستی و بلند‌ی این منازعه را ند‌ارد‌!
گفتم: آمریکا به تعهد‌اتش عمل نکرد‌ه و از برجام خارج شد‌ه و کاهش تعهد‌ات ایران د‌ر واکنش به کلاهبرد‌اری آمریکا صورت گرفته، آن‌وقت ایشان انتظار د‌ارد‌ ما به تعهد‌اتمان عمل کنیم و اسم این خیانت همراه با حماقت را شجاعت! گذاشته است؟!
گفت: وقتی فاجعه برجام را فتح‌الفتوح می‌د‌انند‌ و مشکلات اقتصاد‌ی را گشایش اقتصاد‌ی می‌نامند‌ و نام گرانی افسار گسیخته و تورم را خد‌مت به مرد‌م می‌گذارند‌ و ... چرا خیانت و حماقت را شجاعت! جا نزنند‌؟! ... اصلاً چرا هروقت آمریکا توی هچل می‌افته، اعصاب این جماعت خط خطی میشه؟!
گفتم: یارو به صاحب‌کارش می‌گفت؛ چروک لباستم! اطو نکن که می‌سوزم و فنا می‌شم!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.