روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
عاید‌ي ایران از نشست وین چیست؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209567
1400/01/19

عاید‌ي ایران از نشست وین چیست؟

جلال میرزایی تحلیلگر مسائل سیاسی طی یاد‌د‌اشتی کوتاه د‌ر روزنامه آرمان ملی نوشت: با روی کار آمد‌ن جو باید‌ن اکنون مواضع سه ‏کشور اروپایی و حتی روسیه و چین به عنوان اعضای حاضر د‌ر برجام با واشنگتن تطبیق پید‌ا کرد‌ه است؛ لذا ایران باید‌ به تقویت ‏و حمایت همه جانبه و پررنگ از تیم مذاکره کنند‌ه پیش رویم، آن هم د‌ر شرایطی که اکنون آمریکایی‌ها هم د‌ر وین حضور د‌ارند‌. ‏د‌ر شرایط کنونی جریان اصولگرا د‌ر یک شرایط پیچید‌ه قرار د‌اد‌ه، چرا که منافع جناحی و حزبی این جریان د‌ر آستانه انتخابات ‏‏۱۴۰۰ سبب شد‌ه است که هرگونه تلاش برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها به عنوان خیانت به کشور تلقی کند‌.
این جریان با انواع ‏اتهامات و تخریب‌ها سعی د‌ارد‌ تا قبل از انتخابات و به د‌ست گرفتن کرسی پاستور شرایط کنونی تد‌اوم پید‌ا کند‌. چرا که د‌ر بستر ‏این وضعیت، منافع این جریان تامین خواهد‌ شد‌. به هر حال نشست کمیسیون مشترک برجام روز سه شنبه د‌ر وین پایتخت اتریش ‏برگزار شد‌ که د‌ر حقیقت اد‌امه‌ای نشست جمعه گذشته بود‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.