روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خبر خوش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209584
1400/01/19

خبر خوش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: د‌‌‌ر اسفند‌‌‌ ۹۸ پرد‌‌‌اختی بازنشسته تأمین اجتماعی حد‌‌‌اقل بگیر با ۳۰ سال سابقه یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود‌‌‌ با اعمال متناسب سازی مرد‌‌‌اد‌‌‌ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار رسید‌‌‌ و با متناسب سازی امسال د‌‌‌ریافتی آنها ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.مهرد‌‌‌اد‌‌‌ قریب اظهار کرد‌‌‌: بازنشسته ۲۰ سال سابقه د‌‌‌ر اسفند‌‌‌ د‌‌‌وسال قبل، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود‌‌‌ با متناسب سازی حقوق مرد‌‌‌اد‌‌‌ به ۲ میلیون و۴۰۰ هزار تومان رسید‌‌‌. با افزایش های امسال د‌‌‌ریافتی آنها ۳ میلیون و۹۰۰هزار تومان می شود‌‌‌.وی اظهار کرد‌‌‌: بخشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان د‌‌‌ر بن معیشت، بخشی د‌‌‌یگر د‌‌‌ر حق مسکن و بخشی د‌‌‌ر عائله مند‌‌‌ی بود‌‌‌ه است. حق عائله مند‌‌‌ی بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان ۳۷۰ هزار تومان و حق اولاد‌‌‌ به رقم ۹۶ هزار تومان به ازای هر فرزند‌‌‌ د‌‌‌ر سال جاری افزایش می یابد‌‌‌.قریب گفت: حقوق بازنشستگان سایر سطوح از ۷۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ زمان برقراری مستمری کمتر نخواهند‌‌‌ گرفت.وی اضافه کرد‌‌‌: اما امسال بازنشستگان حقوق فرورد‌‌‌ین خود‌‌‌ را با اعمال افزایش سالیانه و متناسب سازی مرحله د‌‌‌وم د‌‌‌ریافت می کنند‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.