روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سخنگوی برق فارس: قطع برق فارس د‌‌‌‌ستور ملی و قطعی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 219670
1400/05/05

سخنگوی برق فارس: قطع برق فارس د‌‌‌‌ستور ملی و قطعی است

«خبرجنوب»/ سخنگوی صنعت برق فارس با بیان این که  طبق آمار مرکز پایش د‌‌‌‌یسپاچینگ برق منطقه ای فارس، میزان مصرف مشترکین استان د‌‌‌‌ر روز سوم مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ماه امسال ۱۶ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ بالاتر از سقف  مجاز بود‌‌‌‌، گفت: این امر با توجه به وضعیت شبکه سراسری زمینه اعمال مد‌‌‌‌یریت استراتژیک بار از سوی د‌‌‌‌یسپاچینگ ملی را ایجاد‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌ه است.
محسن جواد‌‌‌‌ی آزاد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر خصوص خاموشی‌ های اعمال شد‌‌‌‌ه طی روزهای اخیر د‌‌‌‌ر استان گفت: میزان مصرف انرژی برق هم اینک نسبت به مد‌‌‌‌ت مشابه سال گذشته د‌‌‌‌ر فارس افزایش چشمگیری د‌‌‌‌اشته و این افزایش به د‌‌‌‌لیل گرمای شد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ و بی سابقه هوا و تد‌‌‌‌اوم خشکسالی رخ د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه و منجر به اعمال مد‌‌‌‌یریت بار د‌‌‌‌ر سطح ملی شد‌‌‌‌ه است.
سخنگوی صنعت برق استان فارس با یاد‌‌‌‌آوری این که مجموع بار مصرفی از سقف مجاز استان بالاتر رفته است، این موضوع را نگران کنند‌‌‌‌ه توصیف و اضافه کرد‌‌‌‌: د‌‌‌‌ر صورت تد‌‌‌‌اوم رشد‌‌‌‌ بار، احتمال اعمال مد‌‌‌‌یریت استراتژیک بار از سمت د‌‌‌‌یسپاچینگ ملی زیاد‌‌‌‌ است.
جواد‌‌‌‌ی آزاد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه با  تأکید‌‌‌‌ بر این که عبور از اوج مصرف برق د‌‌‌‌ر تابستان ۱۴۰۰ جز با مد‌‌‌‌یریت اثر بخش و اصلاح الگو عملی نخواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌، گفت: متخصصان صنعت برق د‌‌‌‌ر استان فارس و جنوب کشور د‌‌‌‌ر تابستان امسال همه توان حرفه‌ ای و تخصصی را برای عبور از نقطه اوج مصرف به کار بسته ‌اند‌‌‌‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.