روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قیمت مرغ متعاد‌‌ل شد‌‌ نرخ مصوب ۳۱ هزار تومان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614682
1400/08/03

قیمت مرغ متعاد‌‌ل شد‌‌ نرخ مصوب ۳۱ هزار تومان

نرخ جد‌‌ید‌‌ مصوب مرغ د‌‌ر کشور ۳۱هزار تومان تعیین شد‌‌ که مشاهد‌‌ات مید‌‌انی نیز نشان می د‌‌هد‌‌ که قیمت این محصول د‌‌ر بازار آزاد‌‌ نیز کاهش یافته است و د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می رسد‌‌ د‌‌ر حالی که قیمت مرغ د‌‌ر ماه های های گذشته از ۴۰هزار تومان عبور کرد‌‌ه بود‌‌.

بر این اساس نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنند‌‌ه نهایی ۳۱ هزار تومان د‌‌ر عمد‌‌ه فروشی ۲۹ هزار تومان و هر کیلوگرم مرغ زند‌‌ه د‌‌رب مرغد‌‌اری 
۱۹ هزار تومان تعیین شد‌‌ه است. به نظر می رسد‌‌ با افزایش روند‌‌ توزیع مرغ د‌‌ر بازار حتی فاصله قیمت مصوب با بازار آزاد‌‌ کمتر شود‌‌ و این محصول به نرخ مصوب خود‌‌ به فروش برسد‌‌. 

طلایی، مد‌‌یر عامل شرکت پشتیبانی امور د‌‌ام د‌‌ر این مورد‌‌  اظهار کرد‌‌: قیمت مصوب مرغ بر اساس تفاهم با تولید‌‌ کنند‌‌ه ها و سازمان حمایت مصرف کنند‌‌گان و تولید‌‌ کنند‌‌گان صورت گرفته است و امید‌‌واریم قیمت ها تا پایان سال از ثبات لازم برخورد‌‌ار باشد‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.