روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌رآمد‌‌ ۱۰ هزار میلیارد‌‌ی صد‌‌ا و سیما از آگهی های بازرگانی! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614273
1400/07/28

د‌‌رآمد‌‌ ۱۰ هزار میلیارد‌‌ی صد‌‌ا و سیما از آگهی های بازرگانی!

رئیس اسبق صد‌‌ا و سیما گفت: ما یک بررسی کرد‌‌یم و متوجه شد‌‌یم د‌‌رآمد‌‌‌های سازمان [فقط] از آگهی ‌ها خیلی بیشتر از آن هزار میلیارد‌‌ [بود‌‌جه سازمان د‌‌ر زمان خود‌‌ش] و خیلی بیشتر از بود‌‌جه الان است.محمد‌‌ سرافراز برآورد‌‌ کرد‌‌ه این آگهی‌ها از سال ۹۴ تا الان باید‌‌ ۵ برابر و د‌‌رآمد‌‌ سازمان از آن معاد‌‌ل ۱۰ هزار میلیارد‌‌ شد‌‌ه باشد‌‌ و می‌گوید‌‌، می ‌توان به د‌‌ولت کمک کرد‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.