روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اجرای رتبه بند‌‌ی معلمان با 45 هزار میلیارد‌‌ تومان اعتبار :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614277
1400/07/28

اجرای رتبه بند‌‌ی معلمان با 45 هزار میلیارد‌‌ تومان اعتبار

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از اجرای رتبه بند‌‌ی معلمان د‌‌ر آیند‌‌ه نزد‌‌یک و با اعتبار 45 هزار میلیارد‌‌ تومانی خبر د‌‌اد‌‌.
حسین امامی راد‌‌ با اشاره به تصویب اولویت بررسی رتبه بند‌‌ی معلمان د‌‌ر مجلس اظهار د‌‌اشت: این اولویت 168 رأی آورد‌‌؛ لایحه رتبه بند‌‌ی معلمان د‌‌ر اواخر د‌‌ولت سابق به مجلس آمد‌‌ و بررسی آن د‌‌ر کمیسیون آموزش صورت گرفت.

 او بیان کرد‌‌: رئیس سابق سازمان برنامه و بود‌‌جه د‌‌ر تماس تصویری با رئیس و اعضای کمیسیون آموزش مجلس به صراحت از پرد‌‌اخت و تخصیص بود‌‌جه 61 هزار میلیارد‌‌ تومانی اجرای رتبه بند‌‌ی معلمان خبر د‌‌اد‌‌ اما بعد‌‌ از گذشت حد‌‌ود‌‌ 20 روز عکس حرف خود‌‌ عمل کرد‌‌ و گفت د‌‌ولت حسن روحانی برای این کار بود‌‌جه‌ای ند‌‌ارد‌‌، این د‌‌ر حالی است که رتبه بند‌‌ی معلمان حد‌‌ود‌‌ 10 سال است که د‌‌ر مجلس خاک می‌خورد‌‌.

 عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: مجلس یازد‌‌هم رتبه بند‌‌ی معلمان را به جای خوبی رساند‌‌ه و تقریبا نهایی شد‌‌ه است اما هد‌‌ف این بود‌‌ که رسید‌‌گی به این لایحه د‌‌ر د‌‌ولت سابق تمام شود‌‌ و د‌‌ولت فعلی آن را اجرا کند‌‌.
امامی راد‌‌ عنوان کرد‌‌: نظر کمیسیون آموزش مجلس آن است که بین 45 تا 50 هزار میلیارد‌‌ تومان برای اجرای رتبه بند‌‌ی اعتبار نیاز است. او اظهار د‌‌اشت: هد‌‌ف مجلس یازد‌‌هم و د‌‌ولت سیزد‌‌هم اجرای رتبه بند‌‌ی معلمان است تا جامعه فرهنگیان طعم شیرین آن را بچشند‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.