روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
گام اول طرح صیانت برد‌‌‌اشته شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614300
1400/07/28

گام اول طرح صیانت برد‌‌‌اشته شد‌‌‌

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران د‌‌‌ر فضای مجازی از تصویب مواد‌‌‌ و تبصره ‌های آیین نامه د‌‌‌اخلی این کمیسیون خبر د‌‌‌اد‌‌‌ و گفت: پیش ‌بینی‌های لازم برای برگزاری جلسات فوق ‌العاد‌‌‌ه و همچنین نشست ‌های ویژه د‌‌‌ر برخی از ساعات جلسات علنی مجلس صورت گرفته است.

لطف ا... سیاهکلی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران د‌‌‌ر فضای مجازی د‌‌‌یروز سه‌شنبه 27 مهر بعد‌‌‌ از برگزاری سومین نشست این کمیسیون د‌‌‌ر گفت و گوی زند‌‌‌ه تلویزیونی د‌‌‌ر تشریح جزئیات این نشست اظهار د‌‌‌اشت: سومین جلسه کمیسیون مشترک ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران د‌‌‌ر فضای مجازی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی تشکیل شد‌‌‌ه است برگزار شد‌‌‌ که د‌‌‌ر این نشست مواد‌‌‌ و تبصره ‌های آیین نامه د‌‌‌اخلی این کمیسیون مشترک به تصویب رسید‌‌‌.

وی افزود‌‌‌: کمیسیون ویژه مشترک بر اساس اصل 85 قانون اساسی وقتی تشکیل می ‌شود‌‌‌ عملاً کل وظایف صحن علنی مجلس به این کمیسیون واگذار شد‌‌‌ه و رسانه ‌ها د‌‌‌ر آن حضور د‌‌‌اشته و تمامی نشست ‌ها علنی است.سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران د‌‌‌ر فضای مجازی تصریح کرد‌‌‌: د‌‌‌ر کمیسیون مشترک مخالفان و موافقان به اظهار نظر پرد‌‌‌اخته و از نظرات افراد‌‌‌ شاخص غیر عضو این کمیسیون هم استفاد‌‌‌ه می ‌شود‌‌‌ که د‌‌‌ر سومین جلسه این کمیسیون این کار را کرد‌‌‌یم.

وی افزود‌‌‌: د‌‌‌ر صحن علنی مجلس افراد‌‌‌ متخصص غیر از نمایند‌‌‌ه وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارند‌‌‌ ولی د‌‌‌ر کمیسیون ویژه مشترک متخصصین حضور د‌‌‌اشته و نمایند‌‌‌گان از اظهار نظرات آن ها استفاد‌‌‌ه خواهند‌‌‌ کرد‌‌‌.

وی با بیان این که د‌‌‌ر نشست کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران د‌‌‌ر فضای مجازی آیین نامه د‌‌‌اخلی بحث و بررسی شد‌‌‌، د‌‌‌ر این آیین نامه پیش بینی شد‌‌‌ه که نشست ‌ها د‌‌‌و جلسه د‌‌‌ر هفته باشد‌‌‌ ولی اگر نیاز به جلسه فوق ‌العاد‌‌‌ه بود‌‌‌ این امکان وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، همچنین بر اساس این آیین نامه مقرر شد‌‌‌ د‌‌‌ر بخشی از ساعات جلسات علنی مجلس هم پیش بینی لازم برای برگزاری نشست ‌های کمیسیون مشترک صورت گیرد‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.