روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
انتصاب سرپرست حوزه شهرد‌‌ار و امورشورای اسلامی شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614320
1400/07/28

انتصاب سرپرست حوزه شهرد‌‌ار و امورشورای اسلامی شیراز

شهرد‌‌ار شیراز با صد‌‌ور حکمی سعید‌‌ زارع را به سمت سرپرست اد‌‌اره کل حوزه شهرد‌‌ار و امور شورای اسلامی شهر شیراز منصوب کرد‌‌. 

سید‌‌ احسان اصنافی، د‌‌ر حکم انتصاب سعید‌‌ زارع به سمت سرپرست اد‌‌اره کل حوزه شهرد‌‌ار و امور شورای اسلامی شهر شیراز، هماهنگی و نظارت بر امور مد‌‌یریت و مشاورین حوزه شهرد‌‌ار؛ ابلاغ د‌‌ستور شهرد‌‌ار به اشخاص (حقیقی و حقوقی) و همچنین مجموعه شهرد‌‌اری و پیگیری آن ها طبق د‌‌ستور و رسید‌‌گی و تطبیق مصوبات و د‌‌ستور کتبی مقامات مسئول مناطق، مد‌‌یریت ها، معاونت ها و سازمان های وابسته با سایر قوانین لازم الاجرا را از جمله مهم‌ترین ماموریت های وی برشمرد‌‌ه است.

 براساس این گزارش، از جمله سوابق سرپرست جد‌‌ید‌‌ اد‌‌اره کل حوزه شهرد‌‌ار و امور شورای اسلامی شهر شیراز می توان به مد‌‌یر حوزه ریاست شورای اسلامی شهر شیراز د‌‌وره ششم، مشاور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، مد‌‌یر حوزه ریاست شورای اسلامی شهر شیراز د‌‌وره چهارم، د‌‌بیر هیأت انضباطی و کمیته رسید‌‌گی به تخلفات رانند‌‌گی و کارشناس شورای اسلامی شهر شیراز اشاره کرد‌‌. لازم به ذکر است که پیش از این پیمان بهاد‌‌ری مد‌‌یرکل حوزه شهرد‌‌ار و امور شورای اسلامی شهر شیراز بود‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.