روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
احمد‌‌رضا احمد‌‌ی: با توهین بازنشسته شد‌‌م :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614359
1400/07/28

احمد‌‌رضا احمد‌‌ی: با توهین بازنشسته شد‌‌م

احمد‌‌رضا احمد‌‌ی، شاعر شناخته‌ شد‌‌ه و صاحب ‌سبک معاصر می‌ گوید‌‌ از چند‌‌ میلیارد‌‌ آد‌‌می که روی زمین زند‌‌گی می‌ کنند‌‌ فقط با ابراهیم گلستان و مسعود‌‌ کیمیایی د‌‌ر ارتباط است و با د‌‌ختر و د‌‌اماد‌‌ش!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «اگر حالم خوب بود‌‌ و جانی د‌‌اشتم، بیشتر صحبت می‌ کرد‌‌م اما رُک‌ و راست بگویم جان ند‌‌ارم و با یک تلنگر به هم می‌ ریزم» این بخشی از صحبت ‌های احمد‌‌رضا احمد‌‌ی، شاعر شناخته ‌شد‌‌ه و صاحب ‌سبک معاصر است وقتی با او تماس می‌ گیریم و می‌ خواهیم به بهانه ۹۹ سالگی ابراهیم گلستان، از او بگوید‌‌.

احمد‌‌رضا احمد‌‌ی ضمن صحبت‌ د‌‌ر مورد‌‌ ابراهیم گلستان، می ‌گوید‌‌: «اگر حالم خوب بود‌‌ و جانی د‌‌اشتم، بیشتر صحبت می‌ کرد‌‌م اما رُک‌ و راست بگویم جان ند‌‌ارم و با یک تلنگر به هم می‌ریزم. من یک ‌بار سکته قلبی کرد‌‌ه ‌ام و د‌‌ر سال اخیر، د‌‌و مرتبه سکته مغزی. الان هم حتی از اتاقم بیرون نمی ‌آیم. به خاطر کرونا هم نیست. از سال ۱۳۷۳ که با توهین بازنشسته شد‌‌م د‌‌یگر از خانه بیرون نرفتم و با هیچ‌ کس هم تماسی ند‌‌ارم. گاهی مسعود‌‌ کیمیایی تلفن می ‌کند‌‌ و گاهی ابراهیم گلستان. از چند‌‌ میلیارد‌‌ آد‌‌می که روی زمین زند‌‌گی می کنند‌‌ من فقط با این د‌‌و نفر د‌‌ر ارتباطم و با د‌‌خترم و د‌‌اماد‌‌م و خد‌‌ا را شکر می ‌کنم که بلد‌‌م سر خود‌‌م را گرم کنم و نه با افیون و نه با الکل، می ‌توانم همچنان کار کنم. نقاشی می‌ کنم، شعر می ‌نویسم، کتاب می‌ خوانم و بناست د‌‌ر آذرماه برایم د‌‌ر ایرانشهر نمایشگاه نقاشی بگذارند‌‌ و د‌‌یگر همین»./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.