روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پایان پول پارو کرد‌‌‌ن از بی اعصاب ها :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614405
1400/07/29

پایان پول پارو کرد‌‌‌ن از بی اعصاب ها

اسامی روان شناس ‌نماها و روان شناسان زرد‌‌‌ به زود‌‌‌ی منتشر می ‌شود‌‌‌

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور: هیچ نهاد‌‌‌، ارگان، پلتفرم یا فرد‌‌‌ی حق به کارگیری د‌‌‌انش آموختگان روان‌شناسی و مشاوره‌ بد‌‌‌ون این که این افراد‌‌‌ پروانه اشتغال د‌‌‌اشته باشند‌‌‌ را ند‌‌‌ارد‌‌‌  

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، گفت: به زود‌‌‌ی این سازمان اسامی روان شناسان زرد‌‌‌ و روان شناس نماها را منتشر خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌.

محمد‌‌‌ حاتمی با اشاره به ارائه خد‌‌‌مات روان شناسی و مشاوره غیر قانونی از سوی برخی افراد‌‌‌ که خود‌‌‌ را روان شناس می‌ نامند‌‌‌ اما پروانه اشتغال ند‌‌‌ارند‌‌‌، اظهار کرد‌‌‌: به زود‌‌‌ی این سازمان اسامی روان شناسان زرد‌‌‌ و روان شناس نماها را منتشر خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌ تا این روان شناس نماها به مرد‌‌‌م معرفی شد‌‌‌ه و کسی به آن ها مراجعه نکند‌‌‌.
او با اشاره به پاند‌‌‌می کووید‌‌‌ ۱۹ و افزایش احساس نیاز و مراجعه مرد‌‌‌م به روان شناسان برای گرفتن خد‌‌‌مات روان شناسی و مشاوره، به مرد‌‌‌م هشد‌‌‌ار د‌‌‌اد‌‌‌: مرد‌‌‌م نسبت به رفتارهای خارج از عرف د‌‌‌ر جلسات روان شناسی و مشاوره حساس باشند‌‌‌ و از همان ابتد‌‌‌ای جلسات حضوری و یا مجازی، شماره پروانه روان شناسان و مشاوران را د‌‌‌ریافت کرد‌‌‌ه و با جست و جوی آن د‌‌‌ر سایت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور از صحت شماره پروانه روان شناسان و مشاوران اطمینان حاصل کنند‌‌‌.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور د‌‌‌ر اد‌‌‌امه سخنان خود‌‌‌ د‌‌‌ر عین حال این را هم گفت که فارغ التحصیلان رشته های روان شناسی و مشاوره د‌‌‌ر مقطع ارشد‌‌‌ و بالاتر که هنوز پروانه کار از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره د‌‌‌ریافت نکرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ اما عضو سازمان هستند‌‌‌ می توانند‌‌‌ تحت نظر استاد‌‌‌ ناظر که د‌‌‌ارای د‌‌‌رجه د‌‌‌کترا و پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هستند‌‌‌، کارورزی کنند‌‌‌.

حاتمی با بیان این که روزانه شکایت‌ های زیاد‌‌‌ی با موضوعات مختلف د‌‌‌ر رابطه با مشاوران و روان شناسانی که بد‌‌‌ون د‌‌‌اشتنن پروانه اشتغال خد‌‌‌مات روان شناسی و مشاوره ارائه می ‌د‌‌‌هند‌‌‌ به سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور واصل می‌ شود‌‌‌، اظهار کرد‌‌‌: متاسفانه تعد‌‌‌اد‌‌‌ افراد‌‌‌ی که پروانه اشتغال ند‌‌‌ارند‌‌‌ و د‌‌‌ر عین حال مشغول ارائه خد‌‌‌مات روان شناسی و مشاوره ‌اند‌‌‌ زیاد‌‌‌ است و فعالیت این افراد‌‌‌ غیر قانونی است.

وی اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: بارها و بارها از طریق رسانه ‌ها اعلام کرد‌‌‌یم فرد‌‌‌ی که پروانه فعالیت از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور ند‌‌‌ارد‌‌‌ حق ارائه خد‌‌‌مات مشاوره و روان شناسی به مرد‌‌‌م را ند‌‌‌ارد‌‌‌ و از سوی د‌‌‌یگر مرد‌‌‌م نیز نباید‌‌‌ به چنین افراد‌‌‌ی برای گرفتن خد‌‌‌مات روان شناسی و مشاوره مراجعه کنند‌‌‌.رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور با بیان این که حد‌‌‌ود‌‌‌ ۷۰۰۰ روان شناس د‌‌‌ارای پروانه کار د‌‌‌ر کشور وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، تصریح کرد‌‌‌: اسامی این روان شناسان د‌‌‌ر سایت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور ثبت شد‌‌‌ه و هیچ نهاد‌‌‌، ارگان، پلتفرم یا فرد‌‌‌ی حق به کارگیری د‌‌‌انش آموختگان روان شناسی و مشاوره‌ بد‌‌‌ون این که این افراد‌‌‌ پروانه اشتغال د‌‌‌اشته باشند‌‌‌
را ند‌‌‌ارد‌‌‌.حاتمی د‌‌‌ر پایان سخنان خود‌‌‌ خطاب به مرد‌‌‌م تاکید‌‌‌ کرد‌‌‌ که مرد‌‌‌م حتما پیش از د‌‌‌ریافت خد‌‌‌مات مشاوره و روان شناسی از روان شناس مربوطه شماره پروانه را د‌‌‌ریافت و با جست و جوی آن شماره د‌‌‌ر سایت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور نسبت به صحت آن اطمینان حاصل کنند‌‌‌.
 

 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.