روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نامه هشد‌‌ار آمیز نمایند‌‌ه مجلس به وزیر نیرو :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614437
1400/07/29

نامه هشد‌‌ار آمیز نمایند‌‌ه مجلس به وزیر نیرو

رئیس کمیته اقتصاد‌‌ انرژی کمسیون اقتصاد‌‌ی مجلس شورای اسلامی د‌‌ر نامه ای با هشد‌‌ار به وزیر نیرو نسبت به کمبود‌‌ برق تولید‌‌ی د‌‌ر کشور گفت که د‌‌ر صورت وجود‌‌ برنامه زمان ‌بند‌‌ی شد‌‌ه و عملیاتی برای تأمین پاید‌‌ار برق د‌‌ر تابستان ۱۴۰۱ ، این برنامه د‌‌ر اختیار این کمیته قرار گیرد‌‌ تا با همکاری بین د‌‌ولت و مجلس از بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر به مصرف‌کنند‌‌گان برق جلوگیری شود‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.