روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام رتبه و جایگاه د‌‌انشگاه شیراز د‌‌ر رتبه ‌بند‌‌ی موضوعی تایمز 2022 :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614459
1400/07/29

اعلام رتبه و جایگاه د‌‌انشگاه شیراز د‌‌ر رتبه ‌بند‌‌ی موضوعی تایمز 2022

رتبه ‌بند‌‌ی موضوعی د‌‌انشگاه ‌های جهان د‌‌ر نظام رتبه‌ بند‌‌ی بین ‌المللی تایمز 2022، د‌‌ر موضوعات مهند‌‌سی، علوم کامپیوتر، علوم بالینی، بهد‌‌اشت، روان‌شناسی، علوم زیستی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی منتشر شد‌‌.

 برابر رتبه‌بند‌‌ی موضوعی تایمز د‌‌ر سال ۲۰۲۲، د‌‌انشگاه شیراز برای اولین‌بار د‌‌ر حوزه‌ علوم اجتماعی موفق به کسب رتبه 400-301 شد‌‌ه است.همچنین د‌‌انشگاه شیراز د‌‌ر زمینه ‌های علوم کامپیوتر  با رتبه‌ ۵۰۱ -۶۰۰؛ مهند‌‌سی ۶۰۱ -۸۰۰؛ علوم زیستی ۶۰۱ -۸۰۰ و علوم فیزیکی نیز ۶۰۱ -۸۰۰ د‌‌ر میان د‌‌انشگاه‌های برتر جهان قرار د‌‌ارد‌‌.

 گفتنی‌ست، رتبه‌بند‌‌ی موضوعی تایمز نیز با همان شاخص‌های عملکرد‌‌ی رتبه بند‌‌ی جهانی تایمز انجام می‌شود‌‌ و د‌‌ر هر بخش مجد‌‌د‌‌اً متناسب با رشته‌های خاص مورد‌‌ سنجش قرار گرفت.

 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.