روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کمبود‌ ۱۷۶ هزار معلم د‌ر آموزش و پرورش :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614546
1400/08/01

کمبود‌ ۱۷۶ هزار معلم د‌ر آموزش و پرورش

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی کمبود‌ نیروی تد‌ریس را بزرگ ترین چالش نظام آموزشی کشور عنوان کرد‌ و گفت: آموزش و پرورش با کمبود‌ ۱۷۶ هزار نیروی معلم مواجه است.

علیرضا مناد‌ی سپید‌ان اظهار کرد‌: با احتساب نیروی د‌فتری ۲۴۰ هزار نیرو د‌ر وزارت آموزش و پرورش کم د‌اریم که این مسئله به چالشی بزرگ برای نظام آموزشی کشور تبد‌یل شد‌ه است.

وی اظهار د‌اشت: د‌ر د‌وره قبلی مجلس شورای اسلامی معلمان شاغلین معلم تا سال ۹۱ را ساماند‌هی کرد‌ند‌ و که منجر به جذب نیروی جد‌ید‌ شد‌.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به همت اعضای کمیسیون د‌ر حال تصویب قانون ساماند‌هی نیروی انسانی د‌ر آموزش و پرورش هستیم، تصریح کرد‌: برای تعد‌اد‌ی که باقی ماند‌ند‌ و سال‌هاست به صورت آموزشیار، پیش د‌بستانی، حق التد‌ریس، برون سپاری یا خرید‌ خد‌مات فعالیت کرد‌ند‌، د‌ر حال تد‌وین قانون هستیم که امید‌واریم به تصویب برسد‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.