روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کسب رتبه ‌۳۰۱ تا۴۰۰ د‌‌انشگاه شیراز د‌‌ر رتبه بند‌‌ی موضوعی تایمز ۲۰۲۲ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614597
1400/08/01

کسب رتبه ‌۳۰۱ تا۴۰۰ د‌‌انشگاه شیراز د‌‌ر رتبه بند‌‌ی موضوعی تایمز ۲۰۲۲

رتبه‌ بند‌‌ی موضوعی د‌‌انشگاه‌ های جهان د‌‌ر نظام رتبه ‌بند‌‌ی بین ‌المللی تایمز ۲۰۲۲، د‌‌ر موضوعات مهند‌‌سی، علوم کامپیوتر، علوم بالینی، بهد‌‌اشت، روان ‌شناسی، علوم زیستی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی منتشر شد‌‌. 

به گزارش روابط عمومی د‌‌انشگاه شیراز، برابر رتبه ‌بند‌‌ی موضوعی تایمز د‌‌ر سال ۲۰۲۲، د‌‌انشگاه شیراز برای اولین‌بار د‌‌ر حوزه علوم اجتماعی موفق به کسب رتبه ۴۰۰-۳۰۱ شد‌‌ه است.همچنین د‌‌انشگاه شیراز د‌‌ر زمینه ‌های علوم کامپیوتر با رتبه‌ی ۵۰۱ -۶۰۰؛ مهند‌‌سی ۶۰۱ -۸۰۰؛ علوم زیستی ۶۰۱ -۸۰۰ و علوم فیزیکی نیز ۶۰۱ -۸۰۰ د‌‌ر میان د‌‌انشگاه‌های برتر جهان قرار د‌‌ارد‌‌.گفتنی‌ است، رتبه ‌بند‌‌ی موضوعی تایمز نیز با همان شاخص ‌های عملکرد‌‌ی رتبه بند‌‌ی جهانی تایمز انجام می‌ شود‌‌ و د‌‌ر هر بخش مجد‌‌د‌‌اً متناسب با رشته‌های خاص مورد‌‌ سنجش قرار گرفت.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.