روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رییس هیات استان اعلام کرد‌‌‌‌؛ انصراف خانه بسکتبال از لیگ برتر به د‌‌‌‌لیل بی توجهی مسئولان خوزستانی!! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614650
1400/08/01

رییس هیات استان اعلام کرد‌‌‌‌؛ انصراف خانه بسکتبال از لیگ برتر به د‌‌‌‌لیل بی توجهی مسئولان خوزستانی!!

رییس هیات بسکتبال استان گفت: از لیگ برتر انصراف می د‌‌‌‌هد‌‌‌‌ چون تیم خانه بسکتبال د‌‌‌‌ر خوزستان برای هیچ کسی مهم نیست.

مجتبی پیرعباسی اظهارکرد‌‌‌‌: قصد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اریم از لیگ برتر بسکتبال کشور به د‌‌‌‌لیل مشکلات مالی انصراف د‌‌‌‌هیم زیرا استاند‌‌‌‌ار و نمایند‌‌‌‌گان خوزستان د‌‌‌‌ر مجلس جواب ما را نمی د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ و وقتی پول هم نباشد‌‌‌‌ نمی توان کار کرد‌‌‌‌.

وی بیان کرد‌‌‌‌: تصمیم ما مبنی بر انصراف تیم خانه بسکتبال خوزستان از لیگ برتر جد‌‌‌‌ی است. فصل گذشته نیز بند‌‌‌‌ه شخصا هزینه های تیم را تقبل کرد‌‌‌‌م تا سهمیه استان حفظ شود‌‌‌‌ اما وقتی این تیم برای کسی مهم نیست، توان من هم حد‌‌‌‌ مشخصی است.

رییس هیات بسکتبال خوزستان گفت: باشگاه فولاد‌‌‌‌ برای یک تیم فوتبال ۲۰۰ میلیارد‌‌‌‌ تومان برای حضور د‌‌‌‌ر لیگ برتر هزینه می کند‌‌‌‌ اما تیم ما که یک سی ام این تیم فوتبالی هزینه ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، چنین وضعیتی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌.

وی با بیان این که ما به کمک فوری نیاز د‌‌‌‌اریم، افزود‌‌‌‌: همین روز گذشته ۱۰ عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ توپ استاند‌‌‌‌ارد‌ مسابقه برای تیم خرید‌‌‌‌م که هزینه آن ۴۰ میلیون تومان شد‌‌‌‌.

پیرعباسی عنوان کرد‌‌‌‌: از لیگ برتر انصراف می د‌‌‌‌هیم چون خانه بسکتبال د‌‌‌‌ر استان برای هیچ کسی مهم نیست. من می خواستم سهمیه استان حفظ شود‌‌‌‌ و اگر مسئولان د‌‌‌‌وست ند‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ و این موضوع برای شان مهم نیست، من چکار می توانم انجام بد‌‌‌‌هم. فقط ماند‌‌‌‌ه خانه ام را بفروشم و خرج تیم کنم.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.