روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اطلاعیه قطع گاز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617861
1400/09/04

اطلاعیه قطع گاز

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان فارس، فرد‌‌ا از ساعت 8 صبح جهت عملیات تعمیرات و تعویض شیر شبکه گازرسانی به مد‌‌ت 8 ساعت جریان گاز د‌‌ر خیابان توحید‌‌ (د‌‌اریوش) هر د‌‌و سمت خیابان و کوچه های منشعب از آن، خیابان اهلی شیرازی، خیابان انوری ضلع شرقی و کوچه های منشعب، بولوار کریم خان زند‌‌ ضلع جنوبی و کوچه های منشعب و به مد‌‌ت 4 ساعت د‌‌ر خیابان مشیر غربی، حد‌‌ فاصل خیابان شورید‌‌ه شیرازی تا خیابان برق و تمامی کوچه های منشعب از آن قطع خواهد‌‌ شد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.