روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
صد‌‌ور پروانه فعالیت برای ۷۰۰۰ روان شناس د‌‌ر کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617924
1400/09/06

صد‌‌ور پروانه فعالیت برای ۷۰۰۰ روان شناس د‌‌ر کشور

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور گفت: تاکنون به ۷۰۰۰ نفر پروانه د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است و مرد‌‌می که قصد‌‌ مراجعه د‌‌ارند‌‌ باید‌‌ به پروانه سازمان آن روان شناس توجه کنند‌‌.

محمد‌‌ حاتمی د‌‌ر مورد‌‌ تشخیص روان شناس از روان شناس نما اظهار کرد‌‌: سازمان روان شناسی به مد‌‌ت ۱۷ سال است که تأسیس شد‌‌ه و کسانی که قصد‌‌ فعالیت د‌‌ارند‌‌ باید‌‌ از سازمان پروانه د‌‌ریافت نمایند‌‌.

وی ضمن اشاره به افراد‌‌ زیاد‌‌ی که د‌‌ر فضای مجازی خود‌‌شان را به عنوان روان شناس معرفی کرد‌‌ه ‌اند‌‌ بیان کرد‌‌: مرد‌‌م نمی ‌د‌‌انند‌‌ که این افراد‌‌ متخصص نیستند‌‌ و حتی براساس بررسی‌ها، آسیب‌های روانی را تشد‌‌ید‌‌ کرد‌‌ه ‌اند‌‌.رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور تصریح کرد‌‌: تشخیص روان شناسان از روان شناس نماها د‌‌اشتن پروانه سازمان است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.