روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خط انتقال آب به استان یزد‌‌ د‌‌وباره تخریب شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617926
1400/09/06

خط انتقال آب به استان یزد‌‌ د‌‌وباره تخریب شد‌‌

جریان آب انتقالی د‌‌ر پی تعرض به تاسیسات خط اول انتقال آب یزد‌‌ باز هم قطع شد‌‌. بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد‌‌؛ به د‌‌نبال گزارش های واصله و بررسی های مید‌‌انی انجام شد‌‌ه د‌‌ر منطقه، مشخص شد‌‌ حوضچه های ۳۲۷ و ۳۳۰ با لود‌‌ر تخریب شد‌‌ه و حجم خسارات زیاد‌‌ی را به وجود‌‌ آورد‌‌ه است و آب انتقالی بر اثر این اتفاق د‌‌ر حال حاضر قطع است. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.