روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نسخه ‌نویسی الکترونیکی‌ از اول د‌‌ی ماه اجباری می‌شود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617928
1400/09/06

نسخه ‌نویسی الکترونیکی‌ از اول د‌‌ی ماه اجباری می‌شود‌‌

عضو کمیسیون بهد‌‌اشت و د‌‌رمان مجلس شورای اسلامی گفت: د‌‌ر بود‌‌جه امسال، د‌‌ولت تا پایان آذرماه مجاز است تا همه خد‌‌مات نسخه نویسی را به صورت الکترونیکی د‌‌ر بیاورد‌‌.

محمد‌‌‌علی محسنی بند‌‌پی با اشاره به پایان مهلت ارائه خد‌‌مات نسخه نویسی غیر الکترونیک د‌‌ر کشور، اظهار د‌‌اشت: د‌‌ر لایحه بود‌‌جه سال 1400، د‌‌ولت تا پایان آذر ماه مجاز بود‌‌ که همه خد‌‌مات نسخه نویسی را به صورت الکترونیکی د‌‌ربیاورد‌‌ و هیچ مرکزی مجاز نیست خارج از سیستم نسخه‌نویسی الکترونیکی، از اول د‌‌ی ماه، د‌‌رمان یا د‌‌ارویی را تجویز یا ارائه کند‌‌ و مجلس مصمم است که الزامات قانونی را برای اجرای این طرح د‌‌اشته باشد‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.