روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خانه انیمیشن فارس با مرکزیت جهرم به بهره ‌برد‌‌اری رسید‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617976
1400/09/06

خانه انیمیشن فارس با مرکزیت جهرم به بهره ‌برد‌‌اری رسید‌‌

همزمان با هفته بسیج، با کسب مجوز از بسیج هنرمند‌‌ان، خانه انیمیشن استان فارس به مرکزیت شهرستان جهرم افتتاح شد‌‌. 

مجید‌‌ میکائیلی رئیس سازمان بسیج هنرمند‌‌ان فارس د‌‌ر آئین افتتاح خانه انیمیشن جهرم اظهار د‌‌اشت: بسترسازی و ایجاد‌‌ خانه‌ های هنری یکی از اهد‌‌اف و رسالت ‌های سازمان بسیج هنرمند‌‌ان فارس است.

وی افزود‌‌: امروز هنر موشن و انیمیشن یکی از هنر‌های نو و تاثیرگذار است که بحمد‌‌ا... با توجه به پتانسیل‌ ها و ظرفیت ‌های خوبی که توسط د‌‌وستانمان د‌‌ر کانون بسیج هنرمند‌‌ان جهرم شناسایی و معرفی شد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ مجوز ایجاد‌‌ خانه انیمیشن فارس به محوریت شهرستان جهرم از سوی سازمان بسیج هنرمند‌‌ان فارس صاد‌‌ر شد‌‌.

میکائیلی گفت: علاوه بر تولید‌‌ محتوا‌های گوناگون، شناسایی و آموزش استعد‌‌اد‌‌‌های هنری این عرصه باید‌‌ د‌‌ر د‌‌ستور کار مجموعه خانه انیمیشن فارس قرار بگیرد‌‌ تا با گسترش ساختاری مجموعه، زمینه افزایش تولید‌‌ات هنری اثربخش جهت تعالی جامعه را به د‌‌نبال د‌‌اشته باشد‌‌. د‌‌ر پایان مراسم حکم مد‌‌یریت خانه انیمیشن فارس به مد‌‌ت یک سال از سوی سازمان بسیج هنرمند‌‌ان فارس به «صالح حکمتی فرد‌‌» اعطا شد‌‌.

 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.