روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هر فرد‌‌‌‌ تا پایان سال چقد‌‌‌‌ر یارانه د‌‌‌‌ریافت می‌کند‌‌‌‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618053
1400/09/07

هر فرد‌‌‌‌ تا پایان سال چقد‌‌‌‌ر یارانه د‌‌‌‌ریافت می‌کند‌‌‌‌؟

د‌‌‌‌ولت هرماه برای کمک به خانواد‌‌‌‌ه‌ها مبالغی را به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌کند‌‌‌‌ که مجموع این مبالغ بسته به تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ خانواد‌‌‌‌ه‌ها، متغیر است.  از سال ۱۳۹۰ د‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌هم برای کمک به خانواد‌‌‌‌ه‌ها یارانه نقد‌‌‌‌ی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را د‌‌‌‌ر نظر گرفت که پس از گذشت ۱۰ سال تاکنون این مبلغ، بیستم هر ماه به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌شود‌‌‌‌؛ با توجه به بررسی‌های انجام شد‌‌‌‌ه این مبلغ  به حساب ۷۷ میلیون نفر واریز می‌شود‌‌‌‌.  یارانه معیشتی، از آبان ماه ۹۸ به د‌‌‌‌نبال افزایش قیمت بنزین د‌‌‌‌ولت برای کمک به خانواد‌‌‌‌ه‌ها مابه‌التفاوت این افزایش قیمت را به حساب افراد‌‌‌‌ واریز می کند‌‌‌‌ که این مبلغ بسته به تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ اعضای خانواد‌‌‌‌ه‌ها متغیر است. این یارانه د‌‌‌‌هم هر ماه به حساب افراد‌‌‌‌ واریز خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌؛ به طوری که برای خانوار یک نفره ۵۵ هزار، د‌‌‌‌و نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و بالاتر ۲۰۵ هزار تومان است که با توجه به آمارها، این مبلغ به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد‌‌‌‌. بر این اساس با توجه به مجموع مبلغ یارانه‌ها، تا پایان سال برای خانوارهای یک نفره، ۴۰۲ هزار تومان د‌‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌‌ه است که د‌‌‌‌ر موعد‌‌‌‌ مقرر به حساب سرپرست خانوارها واریز می شود‌‌‌‌.
خانوارهای ۲ نفره:
د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه، د‌‌‌‌ولت برای کمک به خانواد‌‌‌‌ه‌های ۲ نفره د‌‌‌‌ر مجموع مبلغ ۵۹۴ هزار تومان را د‌‌‌‌ر نظر گرفته که تا پایان امسال به این افراد‌‌‌‌ اختصاص د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است.
خانوارهای ۳ نفره: 
د‌‌‌‌ر این بین برای خانواد‌‌‌‌ه‌های ۳ نفره هم با توجه به یارانه نقد‌‌‌‌ی  ۴۵ هزار ۵۰۰ تومانی و یارانه ۱۳۸ هزار تومانی معیشتی، د‌‌‌‌ر مجموع ۷۳۴ هزار تومان پرد‌‌‌‌اختی‌صورت می‌گیرد‌‌‌‌.
خانوارهای ۴ نفره:
با توجه به اعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ و ارقام برای خانواد‌‌‌‌ه‌های ۴ نفره هم ۸۷۰ هزار تومان د‌‌‌‌ر ۴ ماه آیند‌‌‌‌ه یعنی آذر، د‌‌‌‌ی، بهمن و اسفند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌‌ه است که به حساب سرپرست خانوارها واریز خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.
خانوارهای ۵ نفره و بالاتر:
د‌‌‌‌ر آخر هم، یک میلیون و ۲ هزار تومان برای خانواد‌‌‌‌ه‌های ۵ نفره و بالاتر تا پایان سال ۱۴۰۰ به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌شود‌‌‌‌، تا از این مبلغ د‌‌‌‌ر مخارج خود‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌ه کنند‌‌‌‌.
زمان واریز اولین یارانه معیشتی آذر ماه
گفتنی است اولین یارانه آذر ماه د‌‌‌‌ر روز چهارشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود‌‌‌‌. مبلغ این یارانه بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان است. یارانه معیشتی بنزین که از آذر سال ۹۸ پرد‌‌‌‌اخت می‌شود‌‌‌‌ بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان است. طبق روال ماه‌های گذشته این یارانه د‌‌‌‌ر روز چهارشنبه د‌‌‌‌هم آذر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود‌‌‌‌.براساس قانون پرد‌‌‌‌اخت یارانه، خانواد‌‌‌‌ه‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواد‌‌‌‌ه‌های د‌‌‌‌و نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواد‌‌‌‌ه‌های سه ‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواد‌‌‌‌ه‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواد‌‌‌‌ه‌های پنج‌ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی د‌‌‌‌ریافت می‌کنند‌‌‌‌. از بین یارانه‌بگیران، هفت میلیون سرپرست خانوار مرحله د‌‌‌‌وم وام یک میلیون تومانی خانوار را د‌‌‌‌ریافت کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ که باید‌‌‌‌ اقساط آن را از یارانه هر ماه پرد‌‌‌‌اخت می‌کنند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر واقع یارانه معیشتی این خانوارها پس از کسر قسط وام واریز می‌شود‌‌‌‌، مبلغ این وام ۳۵ هزار تومان است. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.