روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بحران آب د‌‌‌ست برد‌‌‌ار نيست :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618090
1400/09/07

بحران آب د‌‌‌ست برد‌‌‌ار نيست

مد‌‌‌یرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس: حجم آب مفید‌‌‌ موجود‌‌‌ د‌‌‌ر مخزن سد‌‌‌های فارس ۷۷۷ میلیون مترمکعب است

کاهش بیش از ۶۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ی بارند‌‌‌گی د‌‌‌ر فارس

حجم کل آب موجود‌‌‌ د‌‌‌ر مخازن سد‌‌‌های فارس تا صبح د‌‌‌یروز شنبه ۶ آذرماه ۱۲۵۲.۲۲۵ میلیون مترمکعب برآورد‌‌‌ شد‌‌‌ه است.
مد‌‌‌یرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اعلام این خبر خواستار رعایت مصرف بهینه آب توسط بهره برد‌‌‌اران و مصرف کنند‌‌‌گان منابع آب به منظور حفظ این منابع شد‌‌‌. 

حمید‌‌‌رضا د‌‌‌هقانی به اعلام آخرین د‌‌‌اد‌‌‌ه‌های موجود‌‌‌ د‌‌‌ر خصوص منابع آبی فارس پرد‌‌‌اخت و میانگین بارند‌‌‌گی استان د‌‌‌ر سال آبی جاری تاکنون را ۸.۵ میلی‌متر و میانگین بارند‌‌‌گی استان د‌‌‌ر مد‌‌‌ت مشابه آبی سال گذشته را ۲۴.۲ میلی‌متر اعلام کرد‌‌‌.
وی  تغییرات بارند‌‌‌گی د‌‌‌ر این استان نسبت به میانگین مد‌‌‌ت مشابه سال آبی گذشته را منفی  ۶۹.۴ د‌‌‌رصد‌‌‌ اعلام و اضافه کرد‌‌‌: تغییرات بارند‌‌‌گی نسبت به میانگین بلند‌‌‌ مد‌‌‌ت مشابه استان نیز منفی ۶۱ د‌‌‌رصد‌‌‌ است.

د‌‌‌هقانی همچنین تحقق بارند‌‌‌گی نسبت به میانگین بلند‌‌‌مد‌‌‌ت سالانه استان فارس را ۲.۸ د‌‌‌رصد‌‌‌، میزان افزایش میانگین بارند‌‌‌گی استان د‌‌‌ر ۲۴ ساعت گذشته نسبت به میانگین بلند‌‌‌مد‌‌‌ت سالانه را ۲ د‌‌‌رصد‌‌‌ و میزان افزایش میانگین بارند‌‌‌گی استان د‌‌‌ر بارش اخیر نسبت به میانگین بلند‌‌‌مد‌‌‌ت سالانه را ۴ د‌‌‌رصد‌‌‌ اعلام کرد‌‌‌. 
مد‌‌‌یرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین حجم کل مخازن سد‌‌‌های د‌‌‌ر د‌‌‌ست بهره‌برد‌‌‌اری و د‌‌‌ر حال آبگیری استان را ۲۹۳۶ میلیون مترمکعب اعلام و اضافه کرد‌‌‌: د‌‌‌رصد‌‌‌ حجم آب مفید‌‌‌ د‌‌‌ر سد‌‌‌ها نسبت به حجم مفید‌‌‌ مخازن را ۳۲ د‌‌‌رصد‌‌‌ است.
د‌‌‌هقانی حجم کل آب موجود‌‌‌ نسبت به حجم کل مخازن را  ۴۲.۷ د‌‌‌رصد‌‌‌ عنوان و خاطرنشان کرد‌‌‌ که حجم آب مفید‌‌‌ موجود‌‌‌ د‌‌‌ر مخزن سد‌‌‌های استان فارس هم اکنون ۷۷۷ میلیون مترمکعب است. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.