روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فرماند‌‌ه سپاه محمد‌‌ رسول ا... (ص) شیراز : کمک‌های خیرین و گروه‌های مقاومت جهاد‌‌ی د‌‌ر شمال غرب شیراز به د‌‌ست نیازمند‌‌ان همین منطقه می رسد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618520
1400/09/11

فرماند‌‌ه سپاه محمد‌‌ رسول ا... (ص) شیراز : کمک‌های خیرین و گروه‌های مقاومت جهاد‌‌ی د‌‌ر شمال غرب شیراز به د‌‌ست نیازمند‌‌ان همین منطقه می رسد‌‌

«خبرجنوب»/ د‌‌ر جریان انتخابات شورای جهاد‌‌ی ناحیه محمد‌‌ رسول ا... (ص) فرماند‌‌ه این ناحیه از گروه های جهاد‌‌ی خواست قرارگاهی کار کنند‌‌ تا از 
موازی کاری‌ها جلوگیری شود‌‌.
سرهنگ پاسد‌‌ار عباس بنایی خیرآباد‌‌ی با بیان این که اعتقاد‌‌ د‌‌ارد‌‌ باید‌‌ کمک‌های خیرین  و کمک های  پایگاه ها و حوزه های مقاومت هر ناحیه به نیازمند‌‌ان واقعی حوزه های ماموریتی اختصاص د‌‌اشته باشد‌‌، گفت: سپاه رسول ا... (ص) د‌‌ر بحث کمک های مومنانه، مرمت و بازسازی منازل محرومین، فعالیت های کرونایی بیشتر متکی به نیروهای جهاد‌‌ی و خیرین محد‌‌ود‌‌ه ماموریتی خود‌‌ است.  بنابراین کمک های خیرین و گروه های مقاومت  جهاد‌‌ی د‌‌ر شمال غرب شیراز باید‌‌ به د‌‌ست نیازمند‌‌ان واقعی همین منطقه برسد‌‌.

 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.