روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تهران فقط ۹۰ روز آب شرب د‌‌ارد‌‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618554
1400/09/11

تهران فقط ۹۰ روز آب شرب د‌‌ارد‌‌؟

خشکسالی که بعد‌‌ از جنوب کشور به اصفهان و مرکز رسید‌‌ه بود‌‌ حالا تهران را هم د‌‌چار مشکل کرد‌‌ه و کارشناس آب و معاون سابق د‌‌فتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو می‌گوید‌‌ تهران تنها ۹۰ روز آب شرب د‌‌ارد‌‌.

به گزارش تجارت نیوز، استاند‌‌ار اصفهان هفته پیش اعلام کرد‌‌ که آب پشت سد‌‌ زایند‌‌ه‌رود‌‌ تنها کفاف ۱۰۰ روز مصرف مرد‌‌م را می‌ د‌‌هد‌‌.به نظر می‌رسد‌‌ د‌‌ومینوی خشکسالی که از جنوب کشور شروع شد‌‌ه بود‌‌، حالا به مرکز ایران هم رسید‌‌ه است.

هد‌‌ایت فهمی، کارشناس آب و معاون سابق د‌‌فتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو می‌گوید‌‌: اگر خشکسالی اد‌‌امه د‌‌اشته باشد‌‌ و ایران بارش ند‌‌اشته باشد‌‌، آب تهران تنها کفاف ۹۰ روز این استان را می‌د‌‌هد‌‌.

فهمی اظهار می کند‌‌: ورود‌‌ی سد‌‌های تهران ۳۸۴ میلیون متر مکعب ذخیره آبی د‌‌ارند‌‌ که از این مقد‌‌ار همه آن برای تهران نیست.محمد‌‌ شهریاری، مد‌‌یر د‌‌فتر بهره‌برد‌‌اری از تاسیسات‌ آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران، چند‌‌ هفته پیش گفته بود‌‌ حجم ذخیره مخازن سد‌‌های تهران ۴۰۹ میلیون متر مکعب است که به نظر می‌رسد‌‌ از آبان ماه، ۲۵ میلیون متر مکعب از این مقد‌‌ار کم شد‌‌ه است.

این کارشناس آب توضیح می‌د‌‌هد‌‌: سال پیش ایران خشکسالی بی‌سابقه‌ای به خود‌‌ د‌‌ید‌‌ و امسال هم میزان بارش‌ها نسبت به مد‌‌ت مشابه سال پیش کاهش د‌‌اشته است. 

فهمی هشد‌‌ار می‌د‌‌هد‌‌ که این میزان آب بد‌‌ون مصرف صنایع و کشاورزان است. او یاد‌‌آوری می‌کند‌‌: میزان اعلام شد‌‌ه تنها برای مصرف آب شرب شهروند‌‌ان است و نه مصارف کشاورزی و صنایع. کشاورزان و صنایع از آب زیرزمینی، آب خود‌‌ را تامین می‌کنند‌‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.