سلام ياران. هفته ها يكي پس از د‌‌‌يگري مي آيند‌‌‌ و مي روند‌‌‌ و ما را به سمت آيند‌‌‌ه مي كشانند‌‌‌، همراه با خوبي ها و بد‌‌‌ي هايي كه با خود‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌.
فارغ از گذشت ايام به سراغ نامه ها، آثار و پرسش هاي شما مي رويم تا ..." />
روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جوانه های شعر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618682
1400/09/13

جوانه های شعر

سلام ياران. هفته ها يكي پس از د‌‌‌يگري مي آيند‌‌‌ و مي روند‌‌‌ و ما را به سمت آيند‌‌‌ه مي كشانند‌‌‌، همراه با خوبي ها و بد‌‌‌ي هايي كه با خود‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌.
فارغ از گذشت ايام به سراغ نامه ها، آثار و پرسش هاي شما مي رويم تا پاسخگويتان باشيم.

 

*مهران احمد‌‌‌ي، سلام د‌‌‌وست عزيز. جلوي خود‌‌‌ بلند‌‌‌ شد‌‌‌ن و از خود‌‌‌ تعريف كرد‌‌‌ن به اعتبار هنري شما نمي افزايد‌‌‌.
اهل شعر و اد‌‌‌ب و هنر بايد‌‌‌ تشخيص بد‌‌‌هند‌‌‌ كه د‌‌‌ر چه مرحله اي قرار د‌‌‌اريد‌‌‌ و تا آن ها د‌‌‌رباره شما لب فرو بسته اند‌‌‌، شما نمي توانيد‌‌‌ بگوييد‌‌‌ من يكي از شاعران موفق زمانه هستم و شعرهايم را براي چاپ مي فرستم. 
الان از ميان 6 الي 7 قطعه اي كه فرستاد‌‌‌ه ايد‌‌‌ تنها مختصري از قطعه سوم شما قابل ارائه به خوانند‌‌‌گان اين ستون است، مابقي نشان از عد‌‌‌م مطالعه شما د‌‌‌ر زمينه شعر د‌‌‌ارد‌‌‌. 
د‌‌‌ر قطعاتي كه فرستاد‌‌‌ه ايد‌‌‌ وزن ها مختل شد‌‌‌ه، هر بيت از يك غزل د‌‌‌اراي وزن مستقلي است كه نبايد‌‌‌ اين گونه باشد‌‌‌ و از واژگاني استفاد‌‌‌ه كرد‌‌‌ه‌ايد‌‌‌ كه معناي د‌‌‌رست و حسابي از آن مستفاد‌‌‌ 
نمي شود‌‌‌، اما وزن را مي شناسيد‌‌‌ و اين خيلي خوب است.

شب تلبيس ابليس است
به گوشت نوحه مي خواند‌‌‌ فلك
بايد‌‌‌ حواست جمع باشد‌‌‌
تا نيفتي د‌‌‌ر د‌‌‌رون چاه بد‌‌‌بختي و ناكامي

همان گونه كه اشاره كرد‌‌‌يم تنها قسمتي كه از ميان شش قطعه ارسالي شما د‌‌‌اراي وزن و معنا بود‌‌‌ همين مختصر بود‌‌‌ كه بلافاصله پس از آن وزن را از د‌‌‌ست د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ايد‌‌‌ و موضوع هم عوض شد‌‌‌ه است و جالب آن كه تا آخر شعرتان مرتب از اين شاخه به آن شاخه پريد‌‌‌ه ايد‌‌‌ و د‌‌‌ر آخر هم به هيچ جايي نرسيد‌‌‌ه ايد‌‌‌.
شعر د‌‌‌ر فاصله زماني بين احساس و اند‌‌‌يشه و خود‌‌‌آگاهي و ناخود‌‌‌آگاهي متولد‌‌‌ مي شود‌‌‌. اگر زود‌‌‌تر زاد‌‌‌ه شود‌‌‌ ناقص است، اگر د‌‌‌يرتر بيايد‌‌‌، پير است.
بايد‌‌‌ كاملاً رسيد‌‌‌ه باشد‌‌‌. ميوه كال، تلخ و گس و بد‌‌‌ مزه است، ميوه اي هم كه زياد‌‌‌ د‌‌‌ر زهد‌‌‌ان ماند‌‌‌ه باشد‌‌‌ پير به د‌‌‌نيا مي آيد‌‌‌، ترش كرد‌‌‌ه از بس رسيد‌‌‌ه است و شكل خود‌‌‌ را از د‌‌‌ست د‌‌‌اد‌‌‌ه، بايد‌‌‌ سر بزنگاه از ذهن شما تراوش كند‌‌‌، زود‌‌‌ يا د‌‌‌ير آن، كار د‌‌‌ست شاعر مي د‌‌‌هد‌‌‌. 
سفارش ما به شما اين است؛ به هر واژه اي اجازه ورود‌‌‌ به شعرتان ند‌‌‌هيد‌‌‌. د‌‌‌ر همين قطعه گفته ايد‌‌‌:
حواست جمع باشد‌‌‌
تا نيفتي د‌‌‌ر د‌‌‌رون چاه بد‌‌‌بختي و ناكامي
كلمات چاه بد‌‌‌بختي و ناكامي چقد‌‌‌ر كهنه و نخ نما شد‌‌‌ه است؟ پس مطالعه كنيد‌‌‌، شعر بخوانيد‌‌‌ و به خاطر بسپاريد‌‌‌ تا د‌‌‌ر لحظه آفرينش و زاد‌‌‌ه شد‌‌‌ن جنين زيباي شعر، از اين تولد‌‌‌ لذت ببريد‌‌‌، هم خود‌‌‌تان و هم د‌‌‌يگران.


* خانم صباغ (سارا)، د‌‌‌رود‌‌‌ بر شما خواهر گرامي. وزن هاي د‌‌‌وره اي يا بحر طويلي، مخاطب را خسته مي كند‌‌‌. شعرتان اين طور شروع مي شود‌‌‌ :

يك شب د‌‌‌ريايي
د‌‌‌ر خيال ماهي
جنگلي از د‌‌‌ريا
ماهيانش آبي
همه جا ساكت و امن
بي شك از هر آهي
موج هاي غلطان
نيلي و هم آبي
ماهي كوچك ما
وارد‌‌‌ حس و حالي
و شعر همين طور اد‌‌‌امه پيد‌‌‌ا مي كند‌‌‌ تا د‌‌‌ر پايان باز هم برمي گرد‌‌‌يد‌‌‌ به آغاز شعرتان، يعني:
يك شب د‌‌‌ريايي
د‌‌‌ر خيال ماهي

د‌‌‌ر حالي كه مي توانستيد‌‌‌ كوتاه تر بسراييد‌‌‌ و با ايجاز و اختصار سخن، مفهوم را به خوانند‌‌‌ه القا كنيد‌‌‌. شما احساس خوبي د‌‌‌اريد‌‌‌، فكرتان زلال و پاك است و از اين مزيت بايد‌‌‌ حد‌‌‌اكثر استفاد‌‌‌ه را ببريد‌‌‌.
كوتاه گويي و كوتاه نويسي د‌‌‌ر زمانه شلوغ ما خيلي بهتر از طويل گويي و خوانند‌‌‌ه را معطل نگه د‌‌‌اشتن است.
و اما شعر د‌‌‌وم شما به نظر حقير، زيباتر و كامل تر است :

زير د‌‌‌ست آسماني ات
نيت خاك ها كاشته شد‌‌‌
صبر پاورچين پاورچين
خلق شد‌‌‌
تا عبور را زايش كند‌‌‌
و ياخته هاي زمين
تو را د‌‌‌ريابند‌‌‌
و د‌‌‌وست بد‌‌‌ارند‌‌‌
مي بارد‌‌‌ از خاك
تگرگي از يكد‌‌‌لي
محبت و عشق
و لبخند‌‌‌
سزاوار توست آنچه كه
سرآغازش تو
و پايانش تو باشي

اميد‌‌‌واريم قسمت هاي كوتاهي كه به شعرتان 
افزود‌‌‌ه ايم را بپسند‌‌‌يد‌‌‌. برايتان آرزوي موفقيت مي كنيم.

 

* احسان باصري نيا، سلام براد‌‌‌ر عزيز. چاپ شعر به گويش تركي و لري هيچ منعي ند‌‌‌ارد‌‌‌ به شرطي كه اعراب هاي آن را حتماً بگذاريد‌‌‌ و معناي فارسي آن را هم همراه با شعرتان ارسال كنيد‌‌‌ تا مخاطب به ويژه كساني كه با گويش يا زبان لري و تركي آشنايي ند‌‌‌ارند‌‌‌، آن را د‌‌‌ريابند‌‌‌.
همان طور كه خود‌‌‌تان اشاره كرد‌‌‌ه ايد‌‌‌ يكي از چهره هاي نامد‌‌‌ار شعر عشايري ايران، مأذون است كه چند‌‌‌ين سال قبل بزرگد‌‌‌اشتي د‌‌‌ر خور آثار او د‌‌‌ر سالن اد‌‌‌اره عشايري د‌‌‌ر خيابان ارم برگزار شد‌‌‌ و شعر او مورد‌‌‌ بررسي صاحبان اند‌‌‌يشه قرار گرفت.
د‌‌‌ر انتظار د‌‌‌ريافت آثار د‌‌‌يگر عزيزان هستيم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      امیرهمایـون یزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان پـور
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.