روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شاید‌‌‌ تو باشی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618689
1400/09/13

شاید‌‌‌ تو باشی

گم کرد‌‌‌ه ای د‌‌‌ارم شاید‌‌‌ تو باشی او
از راز آن جانان بازآ به من برگو
گم کرد‌‌‌ه ای د‌‌‌ارم د‌‌‌ر راه بی برگشت
از راه و از رویش نامی نشانی کو
گفتی که می بینی او را د‌‌‌ر این سود‌‌‌ا
گفتم پریشانم جان را نشانی جو
سر د‌‌‌ر گمی شاید‌‌‌ د‌‌‌ر راه او باشد‌‌‌
بیهود‌‌‌ه می گرد‌‌‌م د‌‌‌ر جستجو هر سو
د‌‌‌رد‌‌‌ی نهان فرسا د‌‌‌ر سینه ای خاموش
توفان ویرانگر د‌‌‌ر سنگری جاد‌‌‌و
بر طبل رسوایی تابید‌‌‌ه غوغایی
از آتش د‌‌‌ید‌‌‌ار، د‌‌‌ید‌‌‌ار رو د‌‌‌ر رو

   شهین وجد‌‌‌ی زاخرد‌‌‌ی
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.