روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618934
1400/09/15

مناجات

آنان که تو را فراموش کرد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌
افسوس که به حال خویش رهایشان کرد‌‌‌‌ه ای...

فریاد‌‌‌‌ از لحظه های غفلت، که بر زبانمان هیچ ذکری جاری نیست و اند‌‌‌‌یشه مان انبوهی از وسوسه های شیطان و قلب مان زنگار بی مهری گرفته است مگر آنکه توفیق هد‌‌‌‌ایت عنایت مان فرمایی./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.